با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل دکتری اقتصاد مالی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، تهران، ایران.

2 استادیار گروه بانک و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

طی دهه اخیر استفاده از اوراق مالی اسلامی به شکل انتشار اوراق جدید، تبدیل بدهی‌های غیراوراقی دولت به اوراق مالی، تهاتر بین بدهی‌های اوراقی دولت از طرف بخش غیربانکی به شبکه بانکی و از شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش یافته است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی تحلیل پیامدهای اقتصاد کلانی تامین مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از دو طریق رویکرد سنتی (غیراوراقی) و انتشار اوراق بهادار اسلامی از طریق الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE بر متغیرهای اصلی اقتصادی از جمله تورم، سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی است. بدین منظور سعی شده است تا بر اساس مطالعات تجربی گذشته و داده‌های فصلی اقتصاد ایران طی دوره‌ زمانی (1: 1369-4: 1400) شبیه‌سازی انجام شده و توابع واکنش آنی متغیرهای اقتصاد کلان به شوک‌های بدهی‌های متعارف و اوراق مالی دولت به بانک مرکزی، شبکه بانکی و بخش غیربانکی بررسی شود. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد؛ تامین مالی دولت با استفاده از بدهی‌های اوراقی به طور کلی سبب رشد سرمایه‌گذاری، جلوگیری از افزایش تورم نسبت به روش تامین مالی از طریق بدهی‌های غیراوراقی و ایجاد رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین اثرات این امر بر اشتغال در بدهی‌های اوراقی دولت به شبکه بانکی و به بانک مرکزی مثبت و در بدهی‌های اوراقی دولت به بخش غیربانکی منفی ارزیابی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the economic effects of government financing through the issuance of Islamic securities on inflation, investment, employment and economic growth

نویسندگان [English]

  • majid karimirizi 1
  • Mohammadhadi Sobhanian 2
  • Mohammad Qezelbash 3

1 PhD. In Financial Economics, Faculty of Economic, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

2 Assistant Prof., Department of Bank and Insurance, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran (Corresponding Author)

3 PhD. Student in Financial Engineering, Faculty of Accounting and Management, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

چکیده [English]

During the last decade, the use of Islamic financial bonds in the form of issuing new bonds, converting government's non-debt debts into financial bonds, the clearing of government bond debts from the non-banking sector to the banking network and from the banking network to the central bank has increased. Based on this, the present research analyzes the macroeconomic consequences of financing the government of the Islamic Republic of Iran in two ways, the traditional approach (non-securities) and the issuance of Islamic securities through the dynamic stochastic general equilibrium model of DSGE on the main economic variables including inflation, investment , employment and economic growth. For this purpose, based on past experimental studies and seasonal data of Iran's economy during the period (1990:1 – 2021:4), simulation has been done and instantaneous reaction functions of macroeconomic variables to debt shocks. Conventional and financial bonds of the government to the central bank, banking network and the non-banking sector should be reviewed. The obtained results show; Financing the government by using debt securities will generally lead to investment growth, prevent the increase in inflation compared to the method of financing through non-debt debt, and create economic growth. Also, the effects of this on employment are assessed as positive in government bond debts to the banking network and to the central bank, and negative in government bond debts to the non-banking sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial securities
  • dynamic stochastic general equilibrium
  • economic variables