با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 علوم اقتصادی. دانشکده اقتصاد و علوم اداری.دانشگاه مازندران. بابلسر.ایران

2 دانشگاه مازندران دانشکده اقتصاد و علوم اداری

3 عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

پیچیدگی اقتصادی یکی از معیارهای سنجش دانش‌بنیان بودن اقتصاد یک کشور است. مطالعات متعددی نشان داده‌اند بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی به رشد اقتصادی پایدار و بهبود رفاه می‌انجامد. از این رو، سیاست‌گذاران تمایل دارند تا توسعه و پیشرفت کشور را در مسیر اقتصاد دانش‌بنیان و تولید محصولات پیچیده قرار دهند. اما کانال اثرگذاری پیچیدگی بر اقتصاد یک کشور محل پرسش است. شناسایی این کانال می‌تواند به تمرکز سیاست‌های توسعه بیانجامد. فرضیة مورد بررسی این تحقیق، مؤثر بودن پیچیدگی اقتصادی بر حوزة فعالیت‌های کارخانه‌ای است. در مرور ادبیات مشخص شد که رابطة بین این دو متغیر از پیش تعیین شده نیست. برای آزمون فرضیه، نمونه‌ای‌ آماری شامل 46 کشور در دورة زمانی 31 ساله منتهی به سال 2020 انتخاب شده است. جهت پردازش داده‌ها از الگوی PMG استفاده شده است. نتیجه برآورد الگو نشان می‌دهد که افزایش ارزش افزودة صنایع کارخانه‌ای یکی از پیامدهای ارتقاء پیچیدگی اقتصادی است. این یافته می‌تواند به تنظیم سیاست‌های توسعه‌ای کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Knowledge-Based Economy and Manufacturing: Investigating the Effect of the Economic Complexity Index on the Added Value of Factories Using the PMG Method

نویسندگان [English]

  • Sahar Nasrnejad nesheli 1
  • Mani Motameni 2
  • Mohammad Abdi Seyyedkolaee 3

1 Economics - Faculty of Economics and Administrative Sciences - Mazandaran University - Babolsar - Iranian Sciences

2 Mazandaran University, Faculty of Economics and Administrative Sciences

3 Assistant Professor of Economics, University of Mazandaran

چکیده [English]

Economic complexity is one of the criteria for measuring the knowledge-based economy of a country. Several studies have shown that improving the economic complexity index leads to sustainable economic growth and improved welfare. Therefore, policy makers tend to place the development and progress of the country in the path of knowledge-based economy and production of complex products. But the channel of influence of complexity on the economy of a country is questionable. Identifying this channel can lead to the focus of development policies. The hypothesis investigated in this research is the effectiveness of economic complexity on the field of factory activities. In the literature review, it was found that the relationship between these two variables is not predetermined. To test the hypothesis, a statistical sample including 46 countries has been selected for a period of 31 years ending in 2020. The PMG model has been used for data processing. The result of the estimation of the model shows that the increase in the added value of factory industries is one of the consequences of the improvement of economic complexity. This finding can help to set development policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic complexity
  • knowledge-based economy
  • manufacturing