با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و دانشیار گروه اقتصاد/ دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی/ دانشگاه ارومیه

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه ارومیه

چکیده

یکی از مهم‌ترین درس‌های بحران مالی جهانی در سال 2008، اهمیت حفظ ثبات مالی و مهار ریسک سیستماتیک بود. در همین حال، اکثر اقتصادهای درحال‌توسعه در سراسر جهان به دنبال افزایش فراگیربودن سیستم‌های مالی خود هستند. شمول مالی برای رشد فراگیر حیاتی است و راه‌حل‌های سیاستی را برای از بین بردن موانعی که افراد را از بازارهای مالی محروم می‌کند، ارائه می‌دهد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شمول مالی و اندازه اقتصاد سایه بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره 2008-2018 می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل پانل فضایی نشان می‌دهد که شمول مالی تأثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی دارد. به این معنی که شمول مالی ابزاری مؤثر در تقویت رشد سریع اقتصادی است. رابطه مثبت بین شمول مالی و رشد اقتصادی نشان می‌دهد که افزایش نفوذ بانکی، در دسترس بودن مراکز بانکی و نفوذ جغرافیایی می‌تواند رشد اقتصادی را در بلندمدت تقویت کند. همچنین در اقتصادهای موردمطالعه، اندازه اقتصاد سایه تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد و این امر نشان می‌دهد که اقتصاد سایه مانعی برای توسعه اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Financial inclusion and economic growth in MENA countries: the role of the shadow economy

نویسندگان [English]

  • Ali Rezazadeh 1
  • ali moridian 2
  • ّFatemeh havasbeigi, 3

1 Urmia University

2 PhD student in economics, Urmia University

3 PhD student in Economics, Urmia University

چکیده [English]

One of the most important lessons of the global financial crisis in 2008 was the importance of maintaining financial stability and curbing systematic risk. Meanwhile, most developing economies around the world are seeking to increase the inclusiveness of their financial systems. Financial inclusion is critical to inclusive growth and provides policy solutions to remove barriers that exclude people from financial markets. In this regard, the main goal of this study is to investigate the effect of financial inclusion and the size of the shadow economy on the economic growth of MENA countries during the period of 2018-2008. The results of spatial panel model estimation show that financial inclusion has a positive and significant effect on economic growth. This means that financial inclusion is an effective tool in strengthening rapid economic growth. The positive relationship between financial inclusion and economic growth shows that increasing banking penetration, availability of banking centers and geographic penetration can strengthen economic growth in the long run. Also, in the studied economies, the size of the shadow economy has a significant negative effect on economic growth, and this shows that the shadow economy is an obstacle to economic development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Financial Inclusion
  • Shadow Economy