با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
بررسی اثر نحوه تخصیص اعتبارات بانکی بر رشد استان‌ها در ایران: کاربردی از رویکرد رگرسیون چندک در داده‌های تابلویی

روزبه بالونژادنوری

دوره 13، شماره 51 ، تیر 1402، ، صفحه 128-111

https://doi.org/10.30473/egdr.2022.63190.6474

چکیده
  در این پژوهش، اثر نحوه تخصیص اعتبارات بانکی میان بخش‌های مختلف اقتصادی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از داده‌های استانی در بازه زمانی 1399-1394 و روش تخمین رگرسیون چندک در داده‌های تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد که در چندک ابتدایی (چندک 05/0)، اعتبارات به بخش کشاورزی، بازرگانی، صنعت و خدمات اثر ...  بیشتر