با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
تأثیر بهره‌وری علمی بر رشد صادرات مبتنی بر فناوری برتر

حمید سپهردوست؛ محسن تارتار؛ راضیه داوری کیش

دوره 11، شماره 41 ، دی 1399، ، صفحه 116-97

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.50391.5582

چکیده
  صادرات از عوامل تعیین کننده توسعه تجارت و رشد پایدار اقتصادی است که در اقتصاد مدرن به‏شدت متأثر از فناوری برتر و شاخص پیچیدگی اقتصادی است. از آنجایی که بهره‌وری علمی شرایط لازم برای کسب فناوری برتر را فراهم می‏آورد بنابراین جهت توسعه‌بخشی صادرات و متناسب با ویژگی تک‌محصولی بودن صادرات از منابع تجدیدنشدنی کشورهای در حال ‌توسعه، ...  بیشتر