با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
برآورد نرخ‌های بهینه مالیات بر مصرف و تورم در اقتصاد ایران: کاربردی از الگوریتم ژنتیک

مهرنوش کلانی مهابادی؛ مجید صامتی؛ حسین شریفی رنانی

دوره 11، شماره 44 ، مهر 1400، ، صفحه 163-137

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.51133.5650

چکیده
  تأمین رفاه اجتماعی یکی از دغدغه‌های اساسی سیاست‌گذاران در جوامع مختلف می‌باشد. و از آنجا که تأمین مالی مخارج دولت، ارتباط تنگاتنگی با تأمین رفاه اجتماعی جوامع دارد لذا این مسئله نیز می‌تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. با در نظر گرفتن هزینه‌های رفاهی اعمال مالیات بر مصرف و تورم، دولت برای تأمین مالی کسری بودجه خود باید نرخ‌هایی ...  بیشتر