با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
کنترل همزمان کسری بودجه و کسری تجاری در اقتصاد ایران با هدف رشد اقتصادی

فوژان تدین؛ همایون رنجبر؛ مصطفی رجبی؛ مرتضی سامتی

دوره 11، شماره 41 ، دی 1399، ، صفحه 96-83

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.49784.5517

چکیده
  در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تلاش می‌شود با اتخاذ سیاست کسری بودجه، کمبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سایر مشکلات را جبران نمایند. اتخاذ این سیاست مورد حمایت کینز و طرفدارنش است. آنها معتقدند آثار انبساطی کسری بودجه اقتصاد کلان را به سمت تعادل سوق می‌دهد. اما اگر سیاست کسری بودجه با در نظر نگرفتن عرضه کل اتخاذ شود، بدون از بین ...  بیشتر