با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
اقتصاد کلان
بررسی و مقایسه آستانه‌های رشد اقتصادی در قانون اوکان و وردورن؛ کاربردی از مدل PSTR برای استان‌های ایران

آزاد خانزادی؛ مریم حیدریان

دوره 9، شماره 35 ، تیر 1398، ، صفحه 103-120

https://doi.org/10.30473/egdr.2018.41883.4910

چکیده
  در ادبیات اقتصاد کلان، قانون اوکان و قانون وردورن به عنوان روش‌هایی برای بررسی رابطه رشد اقتصادی با بیکاری و اشتغال مورد استفاده قرار می‌گیرند. لزوم بررسی این دو قانون در کنار یکدیگر، در یک مدل اقتصادسنجی آستانه‌ای و با درنظر گرفتن شرایط منطقه‌ای و فضایی متغیرها می‌تواند نتایج مؤثرتری در ارائه سیاست‌گذاری‌های حوزه بازار نیروی ...  بیشتر