با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

احمد صباحی؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ الهه سلیمانی

دوره 3، شماره 11 ، شهریور 1392، ، صفحه 18-9

چکیده
  این پژوهش به بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، با استفاده از داده‌های سال 2008 می‌پردازد. پژوهش کاربردی است و گردآوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه‌ای-اسنادی انجام می‌شود. که با استفاده از مدل رشد درونزای رومر، متغیر کارآفرینی در کنار دیگر متغیرهای مهم مؤثر بر رشد، وارد مدل می‌شود. برای اندازه‌گیری کارآفرینی ...  بیشتر