با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
شناسایی رشد بخش‌های اقتصادی در کاهش فقر با استفاده از رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت SAM

سهیلا پروین؛ علی اصغر بانویی؛ ساناز عباسیان نیگجه

دوره 3، شماره 10 ، خرداد 1392، ، صفحه 40-27

چکیده
  تجارب کشورهای درحال توسعه در دهه­ی 60 میلادی نشان داد که لزوماً رشد اقتصادی، کاهش فقر را به همراه نخواهد داشت. از این‌رو تحقیقات در دهه 1970 در زمینه­ی تدوین ویژگی‌های رشدی که همراه با کاهش فقر باشد، مطرح گردید و اصطلاح "رشد فقر زدا" مورد توجه قرار گرفت. این تجارب نشان می­دهد که اگر ویژگی‌های گروه‌های فقیر در الگوی رشد در ...  بیشتر