با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
کنترل همزمان کسری بودجه و کسری تجاری در اقتصاد ایران با هدف رشد اقتصادی

فوژان تدین؛ همایون رنجبر؛ مصطفی رجبی؛ مرتضی سامتی

دوره 11، شماره 41 ، دی 1399، ، صفحه 96-83

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.49784.5517

چکیده
  در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تلاش می‌شود با اتخاذ سیاست کسری بودجه، کمبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سایر مشکلات را جبران نمایند. اتخاذ این سیاست مورد حمایت کینز و طرفدارنش است. آنها معتقدند آثار انبساطی کسری بودجه اقتصاد کلان را به سمت تعادل سوق می‌دهد. اما اگر سیاست کسری بودجه با در نظر نگرفتن عرضه کل اتخاذ شود، بدون از بین ...  بیشتر

رشد اقتصادی
اثر وفور درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران از کانال اثرگذاری بر عدم تعادل در بودجه و بخش خارجی

محمد رضایی؛ کاظم یاوری؛ مرتضی عزتی؛ منصور اعتصامی

دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 144-131

چکیده
  در این پژوهش سعی شده است اثر وفور منابع نفتی بر عدم تعادل در بخش خارجی، عدم تعادل در بودجه و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. الگوی سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شد با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS) برای دوره 1391-1352 مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر پایه نتایج پژوهش، کسری بودجه غیر نفتی و کسری تجاری غیر ...  بیشتر