با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
ارزیابی آثار هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بر فعالیت‌های تولیدی

زهرا نعمت‌الهی؛ ناصر شاهنوشی‌فروشانی؛ عذری جوان‌بخت؛ محمود دانشورکاخکی

دوره 5، شماره 19 ، تیر 1394، ، صفحه 11-24

چکیده
  با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی، مطالعه حاضر با هدف بررسی آثار ناشی از اجرای این قانون بر فعالیت‌های تولیدی صورت پذیرفته است. بدین منظور ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 ایران تهیه و سپس الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه مطالعه تدوین شده است. با توجه به دو نرخی بودن قیمت بنزین و گازوئیل، آثار هدفمندسازی یارانه ...  بیشتر