دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، پاییز 1394، صفحه 124-1 
2. بررسی نقش آموزش در ایجاد سرمایه اجتماعی در ایران (1390-1360)

صفحه 44-31

سیدمحمدرضا سیدنورانی؛ معصومه سادات سجادی؛ فائزه فروزان؛ فاطمه جهانگرد


7. بیکاری، فرصت‌های شغلی و منحنی بوریج در استان‌های ایران با رویکرد داده‌های تابلویی

صفحه 119-109

محمد حسین احسانفر؛ ابوالقاسم اثنی عشری امیری؛ سیده وجیهه میکائیلی