دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 128-1 
1. بررسی رابطه بین محدودیت‌های مذهبی، رضایت از زندگی و رشد اقتصادی

صفحه 22-11

سید مجتبی مجاوریان؛ فاطمه کشیری کلایی؛ ذبیح الله فلاحتی


2. بررسی آثار متغیرهای اقتصادی- اجتماعی بر کاهش اختلافات قومی در کشورهای منتخب حوزه منا طی دوره (2009-1984)

صفحه 48-23

محمدعلی متفکرآزاد؛ زهرا کریمی‌تکانلو؛ محمدرضا سلمانی ‌بی‌شک؛ الناز حسن‌نژاد دانشمند


3. بررسی اثر زیرساخت‌ها بر رشد اقتصادی ایران طی سال‌های 1391-1355

صفحه 60-49

مسعود قربانی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ سید مهدی مصطفوی