دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، بهار 1394 
3. اندازه دولت و بیکاری در اقتصاد ایران

صفحه 64-51

سعید کریمی پتانلار؛ یونس نادمی؛ هدی زبیری


5. بررسی تأثیر سرکوب مالی بر رشد موجودی سرمایه زیربخش‌های کشاورزی ایران

صفحه 94-83

حسین اکبری فرد؛ محمد قطب الدینی قاسم آباد؛ فرحناز شهریاران؛ امید جنابی