آمار مربوط به فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

تعداد مقالات ارسال شده 4,451
تعداد مقالات پذیرفته شده 296
درصد پذیرش 7 درصد

مقالات ارسالی به این نشریه از طریق سامانه مشابهت یاب کنترل می شوند

مقالات این فصلنامه دارای شناسه DOI می باشند.

جهت سهولت ارسال مقالات، رعایت فرمت نگارش در هنگام ارسال مقالات الزامی نیست.

 فصلنامه علمی  پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی

 در راستای بهره‌مندی از نتایج پژوهش‌های محققین و دانشمندان کشور در حوزه رشد و توسعه اقتصادی فعالیت می‌کند. این نشریه در سال 1389 و با انعقاد تفاهم‌نامه با (به ترتیب حروف الفبا) دانشگاه علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق (ع)،  دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه پیام نور استان مازندران، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه مازندران از اولین شماره با رتبه علمی پژوهشی منتشر می‌شود.

  دبیرخانه این فصلنامه در حال حاضر در دانشگاه پیام نور استان مرکزی قرار دارد و کلیه فرایندهای دریافت تا چاپ مقالات در این دانشگاه انجام می‌شود.

با استناد به گزارشات پایگاه ISC و سامانه ارزیابی نشریات وزارت علوم، این نشریه دارای

ضریب تأثیر 1/261 و درجه (Q(1 می باشد.

انعقاد تفاهم نامه بین فصلنامه علمی پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی و انجمن علمی اقتصاد انرژی ایران

دانلود مقاله از سایت فصلنامه رایگان است.
این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند.

اطلاعات آماری این شماره

کل مقالات وارده 158
 مقالات پذیرفته شده 11
 مقالات منتشر شده
7
 مقالات در انتظار چاپ 4
 مقالات غیر قابل پذیرش 50
 مقالات نامتناسب با چارچوب محتوایی  92
  سایر مقالات (در حال داوری و ...) 5
 میانگین فاصله دریافت تا پذیرش   2/7 ماه 

شماره جاری: دوره 10، شماره 38، بهار 1399 

3. تأثیر توسعه صنعتی بر کاهش فقر در استان‌های ایران

صفحه 45-60

10.30473/egdr.2019.44272.5064

شعبان مصطفائی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ یگانه موسوی جهرمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه پیام نور

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2228-5954
شاپا الکترونیکی
2251-6891