آمار مربوط به فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

تعداد مقالات ارسال شده 4,876
تعداد مقالات پذیرفته شده 318
درصد پذیرش 7 درصد

زمان تعیین تکلیف اولیه مقالات در این فصلنامه، حداکثر یک هفته میباشد.

دفتر فصلنامه از تاریخ 2 مرداد الی 13 مرداد تعطیل می باشد.

 

بر اساس دستورالعمل پنجاه و یکمین نشست هیئت امنای دانشگاه پیام نور مورخ 24/10/97
برای بررسی، داوری و چاپ مقالات در فصلنامه، هزینه دریافت خواهد شد.
هزینه دریافتی هنگام ارسال به داور: 1000000 ریال معادل صد هزار تومان

هزینه پذیرش مقاله: 5000000 ریال معادل پانصدهزار تومان

  این فصلنامه با استناد به گزارش پایگاه ISC، ضریب ‌تأثیر 1/50 و رتبه Q1  را در سال 97کسب نموده

و در رتبه بندی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  سال 1398؛ موفق به کسب رتبه الف شده است.

 فصلنامه علمی  پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی

 در راستای بهره‌مندی از نتایج پژوهش‌های محققین و دانشمندان کشور در حوزه رشد و توسعه اقتصادی فعالیت می‌کند. این نشریه در سال 1389 و با انعقاد تفاهم‌نامه با (به ترتیب حروف الفبا) دانشگاه علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق (ع)،  دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه پیام نور استان مازندران، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه مازندران از اولین شماره با رتبه علمی پژوهشی منتشر می‌شود.

  دبیرخانه این فصلنامه در حال حاضر در دانشگاه پیام نور استان مرکزی قرار دارد و کلیه فرایندهای دریافت تا چاپ مقالات در این دانشگاه انجام می‌شود.

 مقالات ارسالی به این نشریه از طریق سامانه مشابهت یاب کنترل می شوند

مقالات این فصلنامه دارای شناسه DOI می باشند.

جهت سهولت ارسال مقالات، رعایت فرمت نگارش در هنگام ارسال مقالات الزامی نیست.

 

 با عنایت به ابلاغ شماره 602245/، مورخ 93/12/25  «دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق آن»  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری "رعایت ترتیب درج اسامی در مقالات مستخرج از پایان نامه به ترتیب: اسم دانشجو، استاد(ان) راهنما و استاد(ان) مشاور"  باید در مقالات ارسالی مورد توجه قرار گیرد.

دانلود مقاله از سایت فصلنامه رایگان است.
این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند.

اطلاعات آماری این شماره

کل مقالات وارده 158
 مقالات پذیرفته شده 11
 مقالات منتشر شده
7
 مقالات در انتظار چاپ 4
 مقالات غیر قابل پذیرش 50
 مقالات نامتناسب با چارچوب محتوایی  92
  سایر مقالات (در حال داوری و ...) 5
 میانگین فاصله دریافت تا پذیرش   2/7 ماه 
شماره جاری: دوره 11، شماره 43، تابستان 1400 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2228-5954
شاپا الکترونیکی
2251-6891

بانک ها و نمایه نامه ها