آمار مربوط به فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

تعداد مقالات ارسال شده 4,310
تعداد مقالات پذیرفته شده 283
درصد پذیرش 7 درصد

مقالات این فصلنامه دارای شناسه DOI می باشند.

جهت سهولت ارسال مقالات، رعایت فرمت نگارش در هنگام ارسال مقالات الزامی نیست.

 
فصلنامه علمی  پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی

 در راستای بهره‌مندی از نتایج پژوهش‌های محققین و دانشمندان کشور در حوزه رشد و توسعه اقتصادی فعالیت می‌کند. این نشریه در سال 1389 و با انعقاد تفاهم‌نامه با (به ترتیب حروف الفبا) دانشگاه علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق (ع)،  دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه پیام نور استان مازندران، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه مازندران از اولین شماره با رتبه علمی پژوهشی منتشر می‌شود.

  دبیرخانه این فصلنامه در حال حاضر در دانشگاه پیام نور استان مرکزی قرار دارد و کلیه فرایندهای دریافت تا چاپ مقالات در این دانشگاه انجام می‌شود.

با استناد به گزارشات پایگاه ISC و سامانه ارزیابی نشریات وزارت علوم، این نشریه دارای

ضریب تاثیر1/043 و درجه (Q(1 می باشد.

دانلود مقاله از سایت فصلنامه رایگان است.
این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند.

اطلاعات آماری این شماره

کل مقالات وارده 158
 مقالات پذیرفته شده 11
 مقالات منتشر شده
7
 مقالات در انتظار چاپ 4
 مقالات غیر قابل پذیرش 50
 مقالات نامتناسب با چارچوب محتوایی  92
  سایر مقالات (در حال داوری و ...) 5
 میانگین فاصله دریافت تا پذیرش   2/7 ماه 

شماره جاری: دوره 10، شماره 37، زمستان 1398 

3. اثر بی‌ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری ایران: رویکرد غیرخطی

صفحه 51-64

هانا ابوالحسن بیگی؛ علیرضا کازرونی؛ محمد مهدی برقی اسگویی؛ حسین اصغرپور


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه پیام نور

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2228-5954
شاپا الکترونیکی
2251-6891