اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر هادی غفاری

علوم اقتصادی دانشیار- دانشگاه پیام نور

cv.pnu.ac.ir/HomePage/hadi.ghaffari
ghafariatpnu.ac.ir

سردبیر

دکتر محمد رضا لطفعلی پور

علوم اقتصادی استاد- دانشگاه فردوسی مشهد

lotfalipour.profcms.um.ac.ir
lotfalipouratum.ac.ir

دبیر اجرایی

دکتر علی یونسی

علوم اقتصادی استادیار- دانشگاه پیام نور

cv.pnu.ac.ir/HomePage/younessi
a_younessiatpnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر فرهاد خداداد کاشی

علوم اقتصادی استاد، دانشگاه پیام نور

cv.pnu.ac.ir/HomePage/farhad.khodadadkashi
khodadadatpnu.ac.ir

دکتر سید محمد رضا سید نورانی

علوم اقتصادی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/homepage/9693103/?lang=fa-ir
seyednouraniatgmail.com

دکتر محمد حسن فطرس

علوم اقتصادی استاد، دانشگاه بوعلی سینا همدان

alvand.basu.ac.ir/~economics/dr.fotros.html
fotrosatbasu.ac.ir

دکتر یگانه موسوی جهرمی

علوم اقتصادی استاد دانشگاه پیام نور

cv.pnu.ac.ir/HomePage/yeganeh.mousavijahromi
yeganehmjatgmail.com

دکتر غلامرضا مصباحی مقدم

علوم اقتصادی استاد، دانشگاه امام صادق

mesbahi.ir/?page_id=10
gh.matisu.ac.ir

دکتر محمد علی مولایی

علوم اقتصادی دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S147
molaeiatshahroodut.ac.ir

دکتر ابوالقاسم اثنی عشری

علوم اقتصادی دانشیار، دانشگاه پیام نور مازندران

cv.pnu.ac.ir/HomePage/abolghasem.esnaashari
a_esnaashariatmpnu.ac.ir

دکتر هادی غفاری

علوم اقتصادی دانشیار، دانشگاه پیام نور

cv.pnu.ac.ir/HomePage/hadi.ghaffari
ghaffariatpnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر s.p. singh

علوم اقتصادی استاد دانشگاه آی آی تی رورکی هند

www.iitr.ac.in/departments/HS/pages/People+Faculty+singhfhs.html
singhfhsatiitr.ernet.in

دکتر محمدرضا فرزانگان

علوم اقتصادی استاد دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان

www.uni-marburg.de/de/cnms/wirtschaft
farzaneganatuni-marburg.de
0000-0002-6533-3645

دکتر اسفندیار معصومی

علوم اقتصادی استاد دپارتمان اقتصاد کالج اموری، آمریکا

economics.emory.edu/home/people/faculty/maasoumi-esfandiar.html
emaasouatemory.edu
0000-0002-1609-6356

کارشناس نشریه

خانم آقایی

دانشگاه پیام نور استان مرکزی

egdratpnu.ac.ir