اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 4459
تعداد پذیرش 295
تعداد عدم پذیرش 3970

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 359
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 203 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 33 روز
درصد پذیرش 7 %