اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 4287
تعداد پذیرش 278
تعداد عدم پذیرش 3805

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 351
آمار میانگین زمان داوری
زمان تا اولین اقدام 4 روز
زمان تا اولین ارسال برای داوری 36 روز
زمان پذیرش 219 روز
زمان عدم پذیرش 40 روز
درصد پذیرش 7.11 %