اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 4366
تعداد پذیرش 281
تعداد عدم پذیرش 3883

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 22
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 364
آمار میانگین زمان داوری
زمان تا اولین اقدام 4 روز
زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
زمان پذیرش 197 روز
زمان عدم پذیرش 37 روز
درصد پذیرش 6.3 %