دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 1-140 
1. ارزیابی آثار هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بر فعالیت‌های تولیدی

صفحه 11-24

زهرا نعمت‌الهی؛ ناصر شاهنوشی‌فروشانی؛ عذری جوان‌بخت؛ محمود دانشورکاخکی


4. تحلیل فضایی تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در ایران

صفحه 72-57

علی‌حسین صمدی؛ زهرا دهقان‌شبانی؛ عاطفه مرادی‌کوچی