دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، زمستان 1395 
3. اثرات تعدیل قیمت حامل‌های انرژی بر اقتصاد ایران

صفحه 51-64

مصطفی اسکندری؛ علی نصیری اقدم؛ حمید محمدی؛ حمیدرضا میرزایی