دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، تابستان 1396، صفحه 176-1 
1. اثر تخریب محیط زیست بر رشد اقتصادی (شواهدی از 32 کشور در حال توسعه)

صفحه 17-28

مجید احمدیان؛ قهرمان عبدلی؛ فرخنده جبل عاملی؛ محمود شعبان خواه؛ سیدعادل خراسانی