دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 250-1 
7. آزمون علیت هشیائو بین نرخ بهره و تورم برای گروه کشورهای منا

صفحه 234-203

محمد طاهر احمدی شادمهری؛ محمد علی فلاحی؛ سمیه خسروی