دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار 1390، صفحه 189-1 
3. اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه

صفحه 94-71

سید کمیل طیبی؛ مصطفی عماد زاده؛ هاجر رستمی