دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، بهار 1395 
5. مطالعه تجربی تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر رشد اقتصادی (مورد ایران)

صفحه 84-71

بهنام ابراهیمی؛ محمد واعظ برزانی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ مجید فخار


6. تأثیر تکانه‌های قیمت نفت بر تورم، رشد و پول، مطالعه موردی ایران

صفحه 102-85

ابوالقاسم اثنی عشری؛ کامران ندری؛ اصغر ابوالحسنی؛ نادر مهرگان؛ محمدرضا بابایی سمیرمی


10. نرخ رشد بهینه مخارج دولت: تئوری کنترل بهینه پویا

صفحه 164-145

علی یونسی؛ هادی غفاری؛ محمد حسین پورکاظمی؛ فرهاد خداداد کاشی