دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، زمستان 1394 
2. بررسی عوامل مؤثر بر صادرات ایران (کاربرد الگوی جاذبه)

صفحه 46-29

جواد هراتی؛ مهدی بهراد امین؛ ساناز گهرازه


3. بررسی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 1392-1353

صفحه 60-47

روح اله نظری؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ یداله دادگر