دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، تابستان 1391، صفحه 107-1 
6. اثر نامتقارن نرخ ارز و نوسان آن بر صادرات غیرنفتی ایران

صفحه 90-81

دکتر سعید راسخی؛ میلاد شهرازی؛ محمدرضا عبداللهی