دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، بهار 1391، صفحه 261-1 
3. تأثیر آموزش علم و فناوری بر رشد اقتصادی در ایران

صفحه 94-71

دکتر نادر مهرگان؛ اصغر سپهبان قره بابا؛ الهام لرستانی


4. تحلیل میزان سازگاری پارادایم توسعه نئوکلاسیک با آموزه های اسلام

صفحه 148-95

دکتر محمد واعظ برزانی؛ محمد حسن مشرف جوادی؛ اعظم کوهی اصفهانی


6. تأثیر توسعه ی مالی بر نابرابری درآمد در ایران

صفحه 208-173

نسیم جابری خسروشاهی؛ دکتر محمدرضا محمدوند ناهیدی؛ داود نوروزی