دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 1-188 
2. روش همگرایی آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران

صفحه 58-31

محمد طاهر احمدی شادمهری؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ فرشته جندقی میبدی


5. تخمین تابع تقاضای خارجی کل گردشگری ایران (رهیافتTVP)

صفحه 132-107

پرویز محمدزاده؛ داود بهبودی؛ مجید فشاری؛ سیاب ممی پور