دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، بهار 1397، صفحه 1-195 
2. تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم در ایران

صفحه 33-54

حسن زرین اقبال؛ احمد جعفری صمیمی؛ امیر منصور طهرانچیان


5. تحلیل اثر همزمان باز بودن تجاری و اثرات دانه‌ای در بانکداری بر رشد اقتصادی ایران

صفحه 83-100

حمیدرضا حری؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ مهدی نجاتی؛ سیمین السادات میرهاشمی نائینی


6. تأثیر بی‌ثباتی اقتصادی بر دلاری شدن غیر رسمی اقتصاد ایران

صفحه 101-116

سیما اسکندری سبزی؛ اسداله فرزین وش؛ کامبیز هژبرکیانی؛ حمید شهرستانی