دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، زمستان 1392 
7. امید به زندگی و رشد اقتصادی در ایران، مدل رگرسیون انتقال ملایم

صفحه 128-117

احمد جعفری صمیمی؛ جلال منتظری شورکچالی؛ موسی تاتار