دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، بهار 1393 
7. ارتباط صنعت توریسم و توسعه اقتصادی در ایران با رویکرد شبکه عصبی (1390-1359)

صفحه 130-113

محمدرضا بابایی‌سمیرمی؛ مینو نظیفی‌نایینی؛ سحر عباسپور