In collaboration with Payame Noor University and Iranian Association for Energy Economics (IRAEE)

Document Type : Quarterly Journal

Authors

1 Professor of Economics, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran.

2 Professor of Economics, University of Tehran, Iran.

3 Ph.D. Student of Economics, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran.

Abstract

هدف اصلی مطالعه حاضر ارزیابی تأثیر خصوصی‌سازی و فشار رقابتی بر قدرت بازار در بخش صنعت ایران است. برای تحقق این هدف ضمن استفاده از داده‌های دروره زمانی 1381-1397صنایع کارخانه‌ای مرکز آمار از رویکرد هال-راجر و روش تخمین پنل دیتا استفاده شد. نتایج تحقیق دلالت بر وجود قدرت انحصاری قابل توجه در بخش صنعت ایران دارد و علاوه‌بر‌این تجربه خصوصی‌سازی در ایران نه تنها موجب افزایش رقابت در بخش صنعت ایران نشده است بلکه بعد از خصوصی‌سازی، قدرت انحصاری در این بخش افزایش یافته است و به عبارت دیگر در صنایعی همچون تولید مواد و محصولات شیمیایی، دارو و فرآورد‌های دارویی و شیمیایی، تولید محصولات کانی غیر‌فلزی و صنعت تولید فلزات اساسی انحصار خصوصی جایگزین انحصار دولتی شده است. با مقایسه اثر خصوص‌سازی در صنایع بزرگ و و در کل صنعت مشخص شد که خصوصی‌سازی در صنایع بزرگ به قدرت انحصاری بیشتری منجر شده است تا در کل بخش صنعت. نتایج همچنین بر قدرت بازار صحه می‌گذارد به این ترتیب که با افزایش تمرکز بازار، قدرت انحصاری در صنایع ایران افزایش می‌یابد.

Keywords

Main Subjects