In collaboration with Payame Noor University and Iranian Association for Energy Economics (IRAEE)


اخذ رتبه علمی الف در سال 1401 از وزارت علوم

نتایج ارزیابی نشریات کشور توسط وزارت علوم اعلام شد.

در این ارزیابی بین 1335 نشریه در سراسر کشور، فصلنامه علمی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی با مدیر مسئولی دکتر هادی غفاری و سردبیری دکتر محمدرضا لطفعلی‌پور موفق به کسب رتبه الف گردید.