نمایه نویسندگان

آ

 • آرین‌مهر، شهرام بررسی تأثیر خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو گروه دی هشت با استفاده از مدل پانل پویای برآورد شده به روش GMM [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 28-11]

ا

 • احسانی، محمدعلی اثرات نامتقارن کل‏های پولی دیویژیا ‏بر تورم در ایران: کاربرد روش‏ چرخشی مارکوف [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 40-21]
 • اربابیان، شیرین بررسی رابطه توریسم بین‌الملل و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی) [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 116-97]
 • استادی، حسین بررسی تأثیر مالیات بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو D-8 [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 38-29]
 • اسدزاده، احمد تحلیل اثرات همزمان آزادی اقتصادی، توسعه‌ی انسانی و آزادی سیاسی در کشورهای منتخب اسلامی (2010-2001) [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 96-79]
 • اسلامی، راضیه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار در ایران (کاربردی از مدل روبرت فوآ) [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 78-61]
 • اسماعیل‌پورمقدم، هادی اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران (براساس شاخص ترکیبی) [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 76-61]
 • اشرافیان‌پور، مریم بررسی رابطه توریسم بین‌الملل و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی) [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 116-97]
 • اکبری‌فرد، حسین بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از شبکه‌ها‌ی عصبی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 40-25]
 • امینی‌خوزانی، محسن تحلیل اثرات همزمان آزادی اقتصادی، توسعه‌ی انسانی و آزادی سیاسی در کشورهای منتخب اسلامی (2010-2001) [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 96-79]

ب

 • بابایی‌سمیرمی، محمدرضا ارتباط صنعت توریسم و توسعه اقتصادی در ایران با رویکرد شبکه عصبی (1390-1359) [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 130-113]
 • بهاری، زهره تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه‌یافته و در حال‌توسعه [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 72-53]

پ

 • پدرام، مهدی بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلند مدت اندازه دولت بر رشد اشتغال ایران طی سال‌های 90-1355 (با استفاده از آزمون کرانه‌ها) [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 74-63]
 • پورفرج، علیرضا اثر تمرکز صادرات نفت بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 112-93]

ت

 • تاتار، موسی امید به زندگی و رشد اقتصادی در ایران، مدل رگرسیون انتقال ملایم [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 128-117]

ج

 • جعفری، حمید بررسی ارتباط بین شاخص‌های توسعه مالی بخش بانکی و غیر بانکی در ایران [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 86-77]
 • جعفری صمیمی، احمد امید به زندگی و رشد اقتصادی در ایران، مدل رگرسیون انتقال ملایم [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 128-117]
 • جعفری‌صمیمی، احمد اثرات نامتقارن کل‏های پولی دیویژیا ‏بر تورم در ایران: کاربرد روش‏ چرخشی مارکوف [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 40-21]
 • جلایی، سید عبدالمجید بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد بخش‌های اقتصادی ایران [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 20-11]
 • جلایی اسفندآبادی، سید عبدالمجید بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از شبکه‌ها‌ی عصبی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 40-25]
 • جلیلی، زهرا بررسی رابطه بین صادرات غیرنفتی، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منطقه منا [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 42-29]
 • جهانگیرزاده، جواد بررسی رابطه بین دموکراسی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی برای 8 کشور بزرگ اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 60-41]

ح

 • حامی، مهیار سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 88-73]
 • حیدری، حسن بررسی رابطه بین دموکراسی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی برای 8 کشور بزرگ اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 60-41]
 • حسین زاده، رمضان بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد استان گلستان با تأکید بر نقش اثرات سرریزی و بازخوردی منطقه‌ای: تحلیل داده- ستانده دو منطقه‌ای [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 24-11]

خ

 • خالقیان، عادله اثر تمرکز صادرات نفت بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 112-93]
 • خالوندی، زینب بررسی اثر شاخص دانش بنیانی اقتصاد بر رابطه درک فساد مالی و رشد (رهیافت داده های تابلویی پویا) [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 104-87]

د

 • دل انگیزان، سهراب بررسی اثر شاخص دانش بنیانی اقتصاد بر رابطه درک فساد مالی و رشد (رهیافت داده های تابلویی پویا) [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 104-87]
 • دینارزهی، خدیجه بررسی ارتباط رشد اقتصادی و ضریب رفاه اجتماعی در ایران بر اساس رهیافت بیزین [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 52-41]

ر

 • رحیم‌زاده، فرزاد بررسی تأثیر تجارت بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب عضو منا [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 120-105]
 • رفعت، بتول بررسی رابطه توریسم بین‌الملل و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی) [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 116-97]
 • روستائی‌شلمانی، خیزران اثر توسعه بر مشارکت اقتصادی زنان کشورهای منا با استفاده از روش پانل پروبیت کسری [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 28-11]

ز

 • زبیری، هدی اثر انسجام اجتماعی بر توسعه اقتصادی (مطالعه بین‌کشوری با رویکرد داده‌های تابلویی) [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 62-39]

س

 • سلیمانی، محمد اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی در میان نخبگان استان تهران (با استفاده از تکنیک ژنراتور منابع) [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 104-89]

ش

 • شایگانی، بیتا بررسی آثار ترتیبات ارزی بر همکاری‌های تجاری منطقه‌ای در کشورهای منتخب اسلامی (روش دومرحله‌ای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی) [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 120-105]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه‌یافته و در حال‌توسعه [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 72-53]
 • شریفی، نورالدین بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد استان گلستان با تأکید بر نقش اثرات سرریزی و بازخوردی منطقه‌ای: تحلیل داده- ستانده دو منطقه‌ای [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 24-11]
 • شریف کریمی، محمد بررسی اثر شاخص دانش بنیانی اقتصاد بر رابطه درک فساد مالی و رشد (رهیافت داده های تابلویی پویا) [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 104-87]
 • شیرکش، محمود تحلیل اثرات همزمان آزادی اقتصادی، توسعه‌ی انسانی و آزادی سیاسی در کشورهای منتخب اسلامی (2010-2001) [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 96-79]
 • شمس، شهاب‌الدین بررسی ارتباط بین شاخص‌های توسعه مالی بخش بانکی و غیر بانکی در ایران [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 86-77]
 • شهیکی‌تاش، محمد‌نبی بررسی ارتباط رشد اقتصادی و ضریب رفاه اجتماعی در ایران بر اساس رهیافت بیزین [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 52-41]

ص

 • صفوی، سید راشد بررسی تأثیر تجارت بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب عضو منا [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 120-105]

ط

 • طهرانچیان، امیرمنصور اثرات نامتقارن کل‏های پولی دیویژیا ‏بر تورم در ایران: کاربرد روش‏ چرخشی مارکوف [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 40-21]
 • طهرانچیان، امیرمنصور سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 88-73]

ع

 • عباسپور، سحر ارتباط صنعت توریسم و توسعه اقتصادی در ایران با رویکرد شبکه عصبی (1390-1359) [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 130-113]
 • عزتی، مرتضی اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی در میان نخبگان استان تهران (با استفاده از تکنیک ژنراتور منابع) [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 104-89]
 • علی‌پور، بهزاد بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلند مدت اندازه دولت بر رشد اشتغال ایران طی سال‌های 90-1355 (با استفاده از آزمون کرانه‌ها) [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 74-63]
 • علیزاده ثانی، محسن بررسی ارتباط بین شاخص‌های توسعه مالی بخش بانکی و غیر بانکی در ایران [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 86-77]
 • علمی، زهرا‌میلا اثر توسعه بر مشارکت اقتصادی زنان کشورهای منا با استفاده از روش پانل پروبیت کسری [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 28-11]
 • علی‌نژاد، رقیه بررسی رابطه بین دموکراسی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی برای 8 کشور بزرگ اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 60-41]

ف

 • فدائی، مهدی بررسی آثار ترتیبات ارزی بر همکاری‌های تجاری منطقه‌ای در کشورهای منتخب اسلامی (روش دومرحله‌ای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی) [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 120-105]
 • فلاحی، محمدعلی اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران (براساس شاخص ترکیبی) [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 76-61]

ق

 • قادری، سامان اثرات نامتقارن کل‏های پولی دیویژیا ‏بر تورم در ایران: کاربرد روش‏ چرخشی مارکوف [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 40-21]

ک

 • کاظمی، مجتبی بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از شبکه‌ها‌ی عصبی [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 40-25]
 • کریمی‌موغاری، زهرا اثر انسجام اجتماعی بر توسعه اقتصادی (مطالعه بین‌کشوری با رویکرد داده‌های تابلویی) [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 62-39]
 • کوچک‌زاده، اسما بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد بخش‌های اقتصادی ایران [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 20-11]

گ

 • گرشاسبی، علیرضا بررسی تغییرات تنوع‌پذیری صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم‌های بین‌المللی با تأکید بر دوره زمانی 1391-1383 [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 92-75]

ل

 • لطفعلی‌پور، محمدرضا اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران (براساس شاخص ترکیبی) [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 76-61]

م

 • متفکر آزاد، محمدعلی تحلیل اثرات همزمان آزادی اقتصادی، توسعه‌ی انسانی و آزادی سیاسی در کشورهای منتخب اسلامی (2010-2001) [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 96-79]
 • مجدمی، سهیلا بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلند مدت اندازه دولت بر رشد اشتغال ایران طی سال‌های 90-1355 (با استفاده از آزمون کرانه‌ها) [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 74-63]
 • محمودی، ابوالفضل برآورد خط فقر نسبی در مناطق شهری ایران کاربرد داده‌های پانل در سیستم مخارج خطی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 60-43]
 • میرباقری هیر، میرناصر بررسی تأثیر تجارت بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب عضو منا [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 120-105]
 • منتظری شورکچالی، جلال امید به زندگی و رشد اقتصادی در ایران، مدل رگرسیون انتقال ملایم [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 128-117]
 • مولایی، صابر بررسی ارتباط رشد اقتصادی و ضریب رفاه اجتماعی در ایران بر اساس رهیافت بیزین [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 52-41]

ن

 • نجارزاده، رضا اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی در میان نخبگان استان تهران (با استفاده از تکنیک ژنراتور منابع) [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 104-89]
 • نصراللهی، زهرا بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار در ایران (کاربردی از مدل روبرت فوآ) [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 78-61]
 • نصیری‌نژاد، محمد رضا بررسی تأثیر مالیات بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو D-8 [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 38-29]
 • نظیفی‌نایینی، مینو ارتباط صنعت توریسم و توسعه اقتصادی در ایران با رویکرد شبکه عصبی (1390-1359) [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 130-113]
 • نعمت‌اللهی، سمیه بررسی تغییرات تنوع‌پذیری صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم‌های بین‌المللی با تأکید بر دوره زمانی 1391-1383 [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 92-75]

ه

 • هرتمنی، امیر بررسی تأثیر خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو گروه دی هشت با استفاده از مدل پانل پویای برآورد شده به روش GMM [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 28-11]
 • هرتمنی، امیر بررسی تأثیر مالیات بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو D-8 [دوره 4، شماره 14، 1393، صفحه 38-29]

ی

 • یحیی‌آبادی، ابوالفضل بررسی تأثیر خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو گروه دی هشت با استفاده از مدل پانل پویای برآورد شده به روش GMM [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 28-11]
 • یحیی‌زاده‌فر، محمود سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 88-73]