کنترل همزمان کسری بودجه و کسری تجاری در اقتصاد ایران با هدف رشد اقتصادی

نوع مقاله: فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان(اصفهان)

2 دانشجوی دکترای تخصصی رشته علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 عضو هیئت علمی خمینی شهر

4 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

10.30473/egdr.2020.49784.5517

چکیده

چکیده

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تلاش می شود با اتخاذ سیاست کسری بودجه، کمبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سایر مشکلات را جبران نمایند.لذا اتخاذ این سیاست مورد حمایت کینز و طرفدارنش است. آنها معتقدند آثار انبساطی کسری بودجه اقتصاد کلان را به سمت تعادل سوق می دهد. اما اگر سیاست کسری بودجه با در نظر نگرفتن عرضه کل اتخاذ شود، بدون از بین بردن رکود، موجب تورم و کسری تجاری بیشتر خواهد شد.
در تحقیق حاضر به منظور بررسی مسیر بهینه کسری بودجه و کسری تجاری دراقتصاد ایران، بر اساس طراحی مسیرهای بهینه متغیر های اقتصادی طی دوره 1396- 1357 از نظریه کنترل بهینه استفاده شده است. لذا با در نظر گرفتن رفتار پویای متغیرهای اقتصادی در کشور ابتدا دستگاه همزمانی در قالب الگو BP-IS-LM مطابق با نظریه های اقتصادی و با توجه به مبانی اقتصاد سنجی و ساختار اقتصاد ایران طراحی شده و از طریق روش حداقل مربعات سه مرحله ای برازش شده است.پس از انجام آزمون های همجمعی و تعیین ضریب نابرابری تایل برای هر کدام از معادلات رفتاری، نتایج این برازش جهت سیاست گذاری در نظریه کنترل بهینه مورد استفاده قرار گرفته شد. سپس از طریق شش سناریو در نظریه کنترل بهینه اهداف تحقیق فراهم شده است.
نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد که اقتصاد ایران جهت رسیدن به سطح مطلوب متغیرهای هدف، نیازمند کنترل مخارج دولت خواهد بود و سیاست های مالی انقباضی نتایج بهتری در کنترل کسری های دوگانه خواهد داشت.بنابر این پیشنهاد می شود استفاده از سیاست مالی انقباضی در اولویت قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simultaneous control of budget deficit and trading deficits in Iran's economy with the goal of economic growth

نویسندگان [English]

  • Homayoun Ranjbar 1
  • fojan tadayon 2
  • mostafa rajabi 3
  • morteza sameti 4
2 DepartmentFaculty of Economics, Islamic Azad University of Khorasgan
3 DepartmentFaculty of Economics, Islamic Azad University
4 DepartmentFaculty of Economics
چکیده [English]

In this study we used "optimal control theory" to evaluate the optimum path of monetary and fiscal policy in Iran's economy during the period of between 1963 until 2006.
So, with regard to dynamic behavior of economic variables in country, at first we have defined simultaneous System of equilibrium between both real and money sector of economy in the framework New Keynesian model (IS- LM); and were estimated by three stage least squares method. Then we have evaluated the optimum path of government consumer expenditure (fiscal tool) and money stock (monetary tool) with using the optimal control theory in four runs.

The obtained results of these four runs are representative of this point that the obtained optimum path for monetary and fiscal tools is not coinciding with the defined desired path (based on growth rate of line steady). Also, a seventy control of each separately causes reduces deviance of the target variables optimum path from its desired path (like the gross domestic product, price level,….) and the simultaneous use of two led to most reduces deviance of optimum paths from desired paths.
Then, through six scenarios in optimal control theory, the objectives of the research are provided.
So, the obtained results of this research show us that Iran's economy needs to use simultaneous of monetary and fiscal policy coordinated and simultaneously, to reach the target variables desired level. In this way, the synthetic policies will show us the better results than choosing separately each of polices of toward aggregate Demand.Therefore, it is suggested that the use of fiscal policy be given priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal Control Theory
  • Budget deficit
  • trading deficit

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 21 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 14 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 16 اردیبهشت 1399