تحلیل اثرات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شوک‌های پولی بر تولید و اشتغال صنعت فلزات اساسی در ایران: رهیافت ARDL غیرخطی

نوع مقاله: فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و شهید بهشتی تهران، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و علوم تحقیقات، تهران، ایران

4 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

10.30473/egdr.2020.50543.5597

چکیده

صنعت فلزات اساسی یکی از مهترین صنایع تولیدی کشور است که سهمی حدود 20 درصد از تولید و 13 درصد از اشتغال بخش صنعت کشور را دارا می‌باشد. هدف این مقاله بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شوک‌های مثبت و منفی پولی و همچنین نامتقارنی آن‌ها از طریق کانال‌های انتقال سیاست پولی شامل کانال‌های نرخ ارز، وام‌دهی و اعتباری و نرخ بهره بر مقدار تولید و میزان اشتغال این صنعت مهم بوده که با استفاده از الگوی خود رگرسیونی با وقفه‌های توزیعی غیرخطی (NARDL) به‌صورت فصلی طی دوره زمانی 1376 تا 1397 ارزیابی گردیده است. اثر شوک این متغیر‌ها با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات به شوک‌های مثبت و منفی تفکیک شده است. بر اساس نتایج تحقیق در بلندمدت شوک‌های پولی اثرات بیشتری بر روی مقدار تولید صنعت فلزات اساسی نسبت به میزان اشتغال آن دارند. همچنین در کوتاه‌مدت اثر شوک‌های منفی پولی بر اشتغال این صنعت همواره بیشتر از اثر شوک‌های مثبت است. در پایان نامتقارنی اثرات بلندمدت شوک‌های پولی بر مقدار تولید این صنعت اثبات گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Short-Run and Long-Run Effects of Monetary Shocks on the Production and Employment of the Basic Metals Industry in Iran: A Non-Linear ARDL Approach

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Nasirifar 1
 • Ebrahim Hojabr Kiani 2
 • Seyed Shamsodin Hossaini 3
 • Farhad Ghaffari 4
1 Ph.D. Student in Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Professor of Economics and Faculty Member of Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor at Department of Economics, Allameh Tabatabaee University, Tehran, Iran
4 Associate Professor at Department of Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The basic metals industry is one of the most important national production industries, which includes approximately 20 percent of the industrial productions as well as 13 percent of the employment in Iran's industry. The purpose of this paper is to investigate the short-run and long-run and asymmetric effects of positive and negative monetary shocks through monetary policy transmission channels that including exchange rates, lending and credit and interest rates on the production and employment of this industry, which evaluated by non-linear Auto Regressive Distribution Lag (NARDL) model, seasonally since 1376 to 1397. The effects of monetary shocks are classified in to two groups: positive and negative shocks by using Hodrick-Prescott filter. The outputs indicate that the monetary shocks are more effective on the production of basic metals industry than its employment in a long- run. Also effects of negative monetary shocks on the employment in this industry are more considerable than positive shocks during a short-run. In the end, the asymmetric effect of monetary shocks on the production of this industry is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Monetary shocks
 • Basic Metals Industry
 • NARDL Model
 • Asymmetric Effect
 • Hodrick-Prescott Filter

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1399
 • تاریخ دریافت: 06 دی 1398
 • تاریخ بازنگری: 25 فروردین 1399
 • تاریخ پذیرش: 03 فروردین 1399