کارایی سیاست پولی تحت شرایط نااطمینانی اقتصادی (پژوهشی در اقتصاد ایران)

نوع مقاله: فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیات علمی

10.30473/egdr.2020.49960.5538

چکیده

در مطالعه ی حاضر با استفاده از داده های فصل اول سال1369 تا فصل چهارم سال1396 اقتصاد ایران به بررسی تاثیر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی سیاست پولی پرداخته شده است. در راستای هدف مطالعه ی حاضر ابتدا به تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه یابی جستجوی موجودات همزیست (SOS) پرداخته شده است. پس از تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه، با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری برهم کنشی (IVAR) به محاسبه ی توابع واکنش تکانه ای (IRFs) متغیرهای تورم و تولید به شوک وارده بر متغیر حجم پول تحت سطوح نااطمینانی بالا و پایین پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که تحت سطوح نااطمینانی مختلف، واکنش متغیر تولید و تورم به شوک وارد شده بر متغیر حجم پول متفاوت است به طوری که واکنش متغیر تولید تحت سطح نااطمینانی پایین بیشتر از سطح نااطمینانی بالا است و این در حالی است که واکنش متغیر تورم برعکس می باشد، بدین معنا که واکنش این متغیر به شوک وارد شده بر حجم پول تحت سطح نااطمینانی بالا بیشتر از سطح نااطمینانی پایین است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Monetary policy efficiency under economic uncertainty (Research in Iranian Economy)

نویسندگان [English]

 • REZA ALAEI 1
 • Ahmad Salahmanesh 2
 • seyed Aziz Arman 1
1 shahid chamran university of ahvaz
2 Faculty member of shahid chamran university, ahvaz
چکیده [English]

In the present study, the effect of economic uncertainty on the efficiency of monetary policy has been investigated using data from the first quarter of 1989 to the fourth quarter of 1396. For the purpose of the present study, first, we determine the optimal economic uncertainty index by using SOS search algorithm. After determining the optimal economic uncertainty index, using the Interaction Vector Autoregressive (IVAR) approach to calculate the impulse response functions (IRFs) of inflation and production variables to the shock of M_1 variable under high and low uncertainty levels. The results show that under different levels of uncertainty, the variable response of production and inflation to the shock of the M_1 variable is different, so that the response of production variable under low uncertainty is higher than the high uncertainty level, while the variable response Inflation is reversed, meaning that the response to this shock, under high uncertainty is higher than the low uncertainty level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Monetary Policy Efficiency
 • Optimal Economic Uncertainty Index
 • Metaheuristic Optimization Algorithm
 • Symbiotic Organisms Search Algorithm (SOS)
 • Interactive Vector Autoregressive Model (IVAR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398
 • تاریخ دریافت: 09 آذر 1398
 • تاریخ بازنگری: 10 دی 1398
 • تاریخ پذیرش: 11 دی 1398