بررسی رابطه بین استقلال بانک مرکزی و تحقق شاخص‌های حکمرانی خوب در راستای رشد و توسعه اقتصادی ایران

نوع مقاله : فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش سیاست‌گذاری عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار و عضو گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.

3 دانشیار و عضو گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

سیاست‌گذاران سیاسی و اقتصادی معتقدند توسعه حکمرانی خوب نقش کلیدی در توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها بازی می‌کند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی حکمرانی خوب به منظور اتخاذ سیاست‌گذاری‌های مناسب برای ارتقاء نظام سیاسی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد؛ چرا که از طریق ارتقاء حکمرانی خوب می‌توان به رشد و پیشرفت اقتصادی رسید. بر اساس نظریات اقتصاددانان نهادگرا، یکی از عوامل مؤثر بر توسعه نهادی، استقلال بانک مرکزی می‌باشد. استقلال بانک مرکزی از طریق ایجاد ساختارها و ساز و کارهای نهادی، باعث تغییر در متغیرهای دیگری نظیر انضباط مالی دولت، افزایش شفافیت اقتصادی و پاسخگویی می‌شود و این ساز و کارها به بهبود حکمرانی خوب کمک می‌کنند. در این پژوهش رابطه بین استقلال بانک مرکزی و شاخص‌های حکمرانی خوب با استفاده از روش GMM و ضریب همبستگی طی دوره زمانی 1381 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق ازشاخص راهنمای ریسک بین‌المللی کشورها (ICRG) به عنوان شاخص حکمرانی خوب استفاده شده که شامل رتبه‌بندی 22 متغیر در سه زیرگروه مختلف ریسک سیاسی، ریسک مالی و ریسک اقتصادی بوده و از شاخص متیو (2006) به عنوان شاخص استقلال بانک مرکزی استفاده شده است. این شاخص استقلال بانک مرکزی را در سه حوزه استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های پژوهش نشان داد استقلال بانک مرکزی اثر معنی‌دار بر حکمرانی خوب دارد به گونه‌ای که افزایش در استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی موجب کاهش در ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Central Bank Independence and Realization of Good Governance Indicators in Iran's Economic Growth and Development

نویسندگان [English]

  • Ali Rezaei 1
  • Tahmasb Mazaheri 2
  • Majid Tavasoli 3
1 Ph.D. Student of Political Science, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Management and Insurance Department, University of Tehran, Iran
3 Associate Professor of Political Science, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Political and economic policymakers believe that the development of good governance plays a key role in the political and economic development of countries. Therefore, it is important to identify the effective factors on the efficiency of good governance in order to adopt appropriate policies for promoting the political and economic system, because through the promotion of good governance, economic growth can be achieved. According to the views of institutionalist economists, one of the factors influencing institutional development is the independence of the Central Bank. Central Bank autonomy, through the creation of institutional structures and institutions, changes the other variables, such as state financial discipline, increased transparency and accountability, and these mechanisms help to improve good governance. In this study, the relationship between central bank independence and good governance indicators using GMM method and correlation coefficient during the period of 2002 to 2015 were investigated. In this research, the International Risk Management Index (ICRG) has been used as a good governance indicator, which includes ranking 22 variables in three sub-categories of different political risk, financial risk and economic risk, and the Mathew Index (2006) has been used as an indicator of the independence of the central bank. The Central Bank's Independence Index has been analyzed in three areas of monetary policy independence, political independence and financial independence. The findings of the research showed that the independence of the central bank has a significant effect on good governance, so that the increase in the independence of monetary policy, political independence and financial independence leads to a decrease in political, financial and economic risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Bank Independence
  • Good Governance
  • Political Risk
  • Economic Risk
  • Financial Risk