موضوعات = صنعت
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر توسعه صنعتی بر کاهش فقر در استان‌های ایران

دوره 10، شماره 38، بهار 1399، صفحه 45-60

10.30473/egdr.2019.44272.5064

شعبان مصطفائی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ یگانه موسوی جهرمی