همکاران دفتر نشریه

دبیر اجرایی

دکتر علی یونسی

علوم اقتصادی استادیار- دانشگاه پیام نور

a_younessi@pnu.ac.ir

کارشناس نشریه

خانم آقایی

دانشگاه پیام نور استان مرکزی

egdr@pnu.ac.ir