موضوعات = مخارج آموزشی دولت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین نابرابری درآمد، مخارج آموزشی و رشد اقتصادی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 185-161

رضا اکبریان؛ مهسا فام کار