نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، سیده نثار بررسی مقایسه‌ای اثر اندازه بهینه هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری دولت بر شاخص توسعه انسانی (مطالعه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه) [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 50-37]
 • ابوالحسنی هستیانی، اصغر آنالیز حساسیت بهینه سازی تولید و تورم در اقتصاد بر مبنای یک مدل کنترل بهینه [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 94-83]
 • اثنی عشری امیری، ابوالقاسم آنالیز حساسیت بهینه سازی تولید و تورم در اقتصاد بر مبنای یک مدل کنترل بهینه [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 94-83]
 • احسانی، محمد علی اثر سقف نرخ بهره بر سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد ایران به روش معادلات همزمان [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 82-69]
 • احسان فر، محمد حسین آنالیز حساسیت بهینه سازی تولید و تورم در اقتصاد بر مبنای یک مدل کنترل بهینه [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 94-83]
 • افشاری، زهرا بررسی مقایسه‌ای اثر اندازه بهینه هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری دولت بر شاخص توسعه انسانی (مطالعه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه) [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 50-37]
 • امیری، حسین رابطه علّیت بین سرمایه بانک و سودآوری؛ با تاکید بر جنبه نظارتی ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 44-11]

ب

 • بیابانی، جهانگیر شناسایی حباب قیمت مسکن در تهران در خلال سالهای 1387-1371؛ (با استفاده از مدل پوتربا و تئوری Q توبین) [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 182-131]
 • باقری پرمهر، شعله بررسی درجه تسلط سیاست مالی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 90-69]
 • بیک زاده، سعیده کاربرد الگوی معادلات همزمان داده های تابلویی در تحلیل نقش یکپارچگی اقتصادی اکو بر رشد و اشتغال [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 22-9]

پ

 • پورکاظمی، محمد حسین آنالیز حساسیت بهینه سازی تولید و تورم در اقتصاد بر مبنای یک مدل کنترل بهینه [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 94-83]

ت

 • ترکمنی، اسماعیل توسعه انسانی تعدیل شده و پایداری رشد اقتصادی: مقایسه تطبیقی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 50-33]

ج

 • جابری خسروشاهی، نسیم تأثیر توسعه ی مالی بر نابرابری درآمد در ایران [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 208-173]
 • جلولی، مهدی برآورد تابع تقاضای برق و پیش بینی آن برای افق چشم‌انداز 1404 ایران و نقش آن در توسعه کشور با توجه به هدفمند شدن یارانه های انرژی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 101-91]
 • جوقینی، عباس بررسی همزمانی سیکل های تجاری اعضای اوپک با درآمدهای نفتی [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 68-51]

چ

 • چنگی آشتیانی، علی برآورد تابع تقاضای برق و پیش بینی آن برای افق چشم‌انداز 1404 ایران و نقش آن در توسعه کشور با توجه به هدفمند شدن یارانه های انرژی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 101-91]

ح

 • حاجی، غلامعلی نقش صادرات در بهره وری و رشد اقتصادی: شواهد تجربی از ایران [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 20-9]
 • حاضری نیری، هاتف تحلیل تعادل عمومی محاسبه پذیر از اثر اصلاح یارانه حامل های انرژی بر تورم و تولید ناخالص داخلی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 80-67]
 • حسینی، رضا بررسی تاثیر حذف یارانه انرژی بر رقابت پذیری صنعت لاستیک ایران (مطالعه موردی: مجتمع صنایع لاستیک یزد) [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 70-45]
 • حسین زاده، محمدحسین بررسی رابطه بین تغییرات بهره وری و اشتغال در صنعت ایران (کاربرد روش تجزیه بلنچارد-کوآ) [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 36-23]
 • حسینی نسب، دکتر سید ابراهیم تحلیل تعادل عمومی محاسبه پذیر از اثر اصلاح یارانه حامل های انرژی بر تورم و تولید ناخالص داخلی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 80-67]

خ

 • خانی، زهرا بررسی رابطه علّی بهره وری کل عوامل و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 32-21]
 • خداویسی، حسن کنکاشی پیرامون رابطه ی توسعه اقتصادی و مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای در ایران: کاربردی از رهیافت رگرسیون توزیع دو جمله ای منفی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 206-183]
 • خراسانی، محمود بررسی همزمانی سیکل های تجاری اعضای اوپک با درآمدهای نفتی [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 68-51]
 • خسروی، تقوا شناسایی حباب قیمت مسکن در تهران در خلال سالهای 1387-1371؛ (با استفاده از مدل پوتربا و تئوری Q توبین) [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 182-131]
 • خطیبی، یاسر اثر سقف نرخ بهره بر سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد ایران به روش معادلات همزمان [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 82-69]

د

 • دادگر، دکتر یدا... آزمون قانون واگنر در کشورهای منتخب و ایران (2010-1980) [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 172-149]

ذ

 • ذکائی علمداری، الهام کنکاشی پیرامون رابطه ی توسعه اقتصادی و مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای در ایران: کاربردی از رهیافت رگرسیون توزیع دو جمله ای منفی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 206-183]

ر

 • راسخی، دکتر سعید اثر نامتقارن نرخ ارز و نوسان آن بر صادرات غیرنفتی ایران [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 90-81]
 • رفعت، بتول کاربرد الگوی معادلات همزمان داده های تابلویی در تحلیل نقش یکپارچگی اقتصادی اکو بر رشد و اشتغال [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 22-9]

ز

 • زارعی، محمد اثرات غیرخطی مصرف انرژی بر رشد اقتصادی مبتنی بر رویکرد حد آستانه‌ای [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 44-11]
 • زاهدی وفا، محمد هادی شاخص سازی ترکیبی توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های تمدن اسلامی و بکارگیری آن در ارزیابی جایگاه جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 114-95]

س

 • سامتی، دکتر مرتضی تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت؛ مطالعه کشورهای منتخب آسیایی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 249-209]
 • سپهبان قره بابا، اصغر تأثیر آموزش علم و فناوری بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 94-71]
 • سید نورانی، دکتر سید محمدرضا رابطه علّیت بین سرمایه بانک و سودآوری؛ با تاکید بر جنبه نظارتی ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 44-11]
 • سعادت خواه، آزاده اندازه گیری حداقل معاش با استفاده از سیستم مخارج خطی مطالعه موردی: جامعه شهری استان یزد (برنامه های سوم و چهارم توسعه) [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 68-45]

ش

 • شاه‌آبادی، دکتر ابوالفضل بررسی رابطه علّی بهره وری کل عوامل و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 32-21]
 • شریفی، نورالدین جایگاه حمل و نقل و تاثیر آن بر دیگر بخش‏های اقتصاد کشور: یک تحلیل داده-ستانده [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 238-207]
 • شیرین‌بخش، شمس‌اله بررسی مقایسه‌ای اثر اندازه بهینه هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری دولت بر شاخص توسعه انسانی (مطالعه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه) [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 50-37]
 • شهرازی، میلاد اثر نامتقارن نرخ ارز و نوسان آن بر صادرات غیرنفتی ایران [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 90-81]

ص

 • صادقی، دکتر حسن تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت؛ مطالعه کشورهای منتخب آسیایی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 249-209]
 • صادقی شاهدانی، مهدی شاخص سازی ترکیبی توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های تمدن اسلامی و بکارگیری آن در ارزیابی جایگاه جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 114-95]
 • صالحی قهفرخی، فخرالسادات عوامل موثر بر مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی با توجه به شاخص‌های توسعه پایدار و اولویت‌بندی آن‌ها با استفاده از اعداد فازی مثلثی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 66-51]
 • صامتی، دکتر مجید تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت؛ مطالعه کشورهای منتخب آسیایی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 249-209]

ع

 • عبداللهی، محمدرضا اثر نامتقارن نرخ ارز و نوسان آن بر صادرات غیرنفتی ایران [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 90-81]
 • عبدالهی، محسن وقف به مثابه منبع تامین مالی خرد اسلامی. ارائه الگوی تشکیل موسسات تامین مالی خرد وقفی در کشور [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 130-91]

ف

 • فطرس، دکتر محمد حسن توسعه انسانی تعدیل شده و پایداری رشد اقتصادی: مقایسه تطبیقی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 50-33]
 • فلاحی، فیروز کنکاشی پیرامون رابطه ی توسعه اقتصادی و مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای در ایران: کاربردی از رهیافت رگرسیون توزیع دو جمله ای منفی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 206-183]
 • فلاحی، محمدعلی بررسی رابطه بین تغییرات بهره وری و اشتغال در صنعت ایران (کاربرد روش تجزیه بلنچارد-کوآ) [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 36-23]

ق

 • قائمی اصل، مهدی وقف به مثابه منبع تامین مالی خرد اسلامی. ارائه الگوی تشکیل موسسات تامین مالی خرد وقفی در کشور [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 130-91]
 • قائمی اصل، مهدی شاخص سازی ترکیبی توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های تمدن اسلامی و بکارگیری آن در ارزیابی جایگاه جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 114-95]

ک

 • کمیجانی، دکتر اکبر نقش صادرات در بهره وری و رشد اقتصادی: شواهد تجربی از ایران [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 20-9]
 • کوهی اصفهانی، اعظم تحلیل میزان سازگاری پارادایم توسعه نئوکلاسیک با آموزه های اسلام [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 148-95]

گ

 • گلستانی، شهرام بررسی همزمانی سیکل های تجاری اعضای اوپک با درآمدهای نفتی [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 68-51]

ل

 • لرستانی، الهام تأثیر آموزش علم و فناوری بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 94-71]

م

 • محمدیان، عادل رابطه علّیت بین سرمایه بانک و سودآوری؛ با تاکید بر جنبه نظارتی ساختار سرمایه [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 44-11]
 • محمدوند ناهیدی، دکتر محمدرضا تأثیر توسعه ی مالی بر نابرابری درآمد در ایران [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 208-173]
 • میسمی، حسین وقف به مثابه منبع تامین مالی خرد اسلامی. ارائه الگوی تشکیل موسسات تامین مالی خرد وقفی در کشور [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 130-91]
 • مشیری، سعید بررسی درجه تسلط سیاست مالی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 90-69]
 • مشرف جوادی، محمد حسن تحلیل میزان سازگاری پارادایم توسعه نئوکلاسیک با آموزه های اسلام [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 148-95]
 • مصباحی مقدم، غلامرضا وقف به مثابه منبع تامین مالی خرد اسلامی. ارائه الگوی تشکیل موسسات تامین مالی خرد وقفی در کشور [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 130-91]
 • مقدم نژاد، حسن بررسی رابطه بین تغییرات بهره وری و اشتغال در صنعت ایران (کاربرد روش تجزیه بلنچارد-کوآ) [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 36-23]
 • مکیان، سید نظام الدین اندازه گیری حداقل معاش با استفاده از سیستم مخارج خطی مطالعه موردی: جامعه شهری استان یزد (برنامه های سوم و چهارم توسعه) [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 68-45]
 • مهرآرا، محسن اثرات غیرخطی مصرف انرژی بر رشد اقتصادی مبتنی بر رویکرد حد آستانه‌ای [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 44-11]
 • مهرگان، دکتر نادر تأثیر آموزش علم و فناوری بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 94-71]
 • موسوی نیک، سید هادی بررسی درجه تسلط سیاست مالی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 90-69]

ن

 • نصراللهی، دکتر خدیجه بررسی تاثیر حذف یارانه انرژی بر رقابت پذیری صنعت لاستیک ایران (مطالعه موردی: مجتمع صنایع لاستیک یزد) [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 70-45]
 • نصراللهی، دکتر زهرا عوامل موثر بر مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی با توجه به شاخص‌های توسعه پایدار و اولویت‌بندی آن‌ها با استفاده از اعداد فازی مثلثی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 66-51]
 • نظری، روح ا... آزمون قانون واگنر در کشورهای منتخب و ایران (2010-1980) [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 172-149]
 • نوروزی، داود تأثیر توسعه ی مالی بر نابرابری درآمد در ایران [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 208-173]

و

 • واعظ برزانی، دکتر محمد تحلیل میزان سازگاری پارادایم توسعه نئوکلاسیک با آموزه های اسلام [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 148-95]