آثار نوسانات اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی بر چرخه‌های تجاری (با تأکید بر اقتصادهای نفتی و با رویکرد BVAR)

نوع مقاله: فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد، واحد تهران، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران، 09121579265

10.30473/egdr.2020.49957.5569

چکیده

در این پژوهش با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین، به شناخت متغیرهای مهم و تأثیرگذار در ایجاد ادوار تجاری با حضور عوامل نهادی، سیاسی و جهانی در پنج کشور صادرکننده نفتی شامل کانادا، ایران، نیجریه، نروژ و ونزوئلا طی دوره 1995 تا سال 2016 پرداخته شده است.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که در کوتاه‌مدت تولید ناخالص داخلی در توجیه بی‌ثباتی خود بیشترین مقدار را در طول دوره داشته است. در بلندمدت به دلیل افزایش نقش سایر متغیرها نقش تولید ناخالص داخلی کاهش یافته به‌نحوی‌که در انتهای دوره به جز کشورهای ایران، نیجریه و ونزوئلا تکانه نفتی در کشور کانادا، تکانه مالی در کشور نروژ از دلایل ادوار تجاری می‌باشند.همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که عوامل سیاسی و نهادی باعث تغییر در نقش تکانه‌ها گردیده به‌نحوی ‌که اثر تکانه‌های تأثیرگذار در بی‌ثباتی را در بلندمدت کاهش داده است. عوامل سیاسی و نهادی به ترتیب بیشتر در کشورهای ایران و نروژ نقش زیادی را داشته است.
پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران قبل از تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌ها، ابتدا با مدل‌های مورد استفاده در این تحقیق به بررسی متغیرهای اقتصادی، غیراقتصادی و تأثیر گذار بر چرخه‌های تجاری پرداخته و بعد از آن اقدام به اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Economic Fluctuations and Monetary and Fiscal Policies on Business Cycles (The Case of Oil Economies and BVAR Approach)

نویسندگان [English]

  • Anita Azimi hosseini 1
  • Beitollah Akbari Moghaddam 2
  • Morteza Asadi 3
1 Ph.D. Student of Economics, Department of Economics, Qazvin, Branch, Islamic Azad ‎University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Qazvin, Branch, Islamic ‎Azad University, Qazvin, Iran,(Corresponding Author)‎.
3 Assistant Professor of economics, department of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to examine business cycles and identify significant factors affecting these cycles using Bayesian Vector Autoregressive (BVAR) in presence of institutional, political and global factors in five oil exporting countries including Canada, Iran, Nigeria, Norway and Venezuela during 1996-2016.
Results obtained from the BVAR. Results obta Forecast Error Variance Decomposition (FEVDs) indicated that short-term GDP had the maximum value in justifying instability. In long term, the role of GDP was decreased due to increasing role of other variables so that at the end of oil shock in Canada, financial shock in Norway, and GDP shock in Iran, Nigeria and Venezuela are reasons for business cycles. Moreover, findings show that political and institutional factors have changed the role of shocks and impulses so that the impact of effective shock has decreased in instability during long term. Political and institutional factors had the considerable role in Iran and Norway, respectively.
It is suggested that policymakers, before deciding on policies, first by the model used in this research examine economic and non-economic variables affecting the business cycle, and then apply appropriate monetary and fiscal policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Cycles
  • Bayesian Vector Autoregressive (BVAR)
  • Flactuations
  • Monetary and Fiscal Policies

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1399
  • تاریخ دریافت: 20 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 23 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 01 فروردین 1399