اثرگذاری سیاست پولی از طریق کانال قیمت دارایی بر توسعه مالی

نوع مقاله: فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه تبریز

2 هیئت علمی دانشکده اقتصاد مدیریت و بازرگانی

3 دانشگاه تبریز

4 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد/دانشگاه تبریز

10.30473/egdr.2019.49048.5458

چکیده

هدف از این مطالعه ارزیابی مکانیزم انتقال پولی از طریق کانال قیمت دارایی در توسعه مالی است. در این راستا با استفاده از داده های فصلی سری زمانی 110 متغیر اقتصادی در دوره زمانی 1395:4-1370:1 و مدل خودتوضیح برداری عاملی تعمیم یافته (FAVAR)، تاثیر سیاستهای پولی از طریق کانال قیمت مسکن و سهام مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج توابع واکنش تکانه‌ای حاکی از آن است که کانال قیمت مسکن در میان مدت و بلندمدت باعث افزایش تولید شده، اما آثار تورمی قابل توجهی نیز در کوتاه مدت و میان مدت داشته است. همچنین، با توجه به تاثیر چشمگیر کانال قیمت سهام بر تولید می‌توان گفت که بازار سرمایه نقش مهمی در هدایت منابع و وجوه به سمت فعالیتهای مولد دارد که در نهایت موجب افزایش سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود. بر اساس نتایج و نقش قابل توجه کانال قیمت سهام در انتقال شوک پولی به سطح قیمتها، می توان گفت این کانال نقش قابل توجهی در کاهش آثار تورمی سیاست پولی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of monetary policy on financial development through the asset price channel

نویسندگان [English]

 • neda asefi 1
 • ZAHRA KARIMI TAKANLOU 2
 • jafar haghighat 3
 • mohammad mahdi barghi oskouei 4
1 student/university of tabriz
2 assistant proferror university of tabriz
3 full professor /university of tabriz
4 assistant proferror university of tabriz
چکیده [English]

The purpose of this study is to evaluate the mechanism of monetary transmission through the asset price channel in financial development. In this regard, the impact of monetary policy through housing price and stock price channel has been evaluated by using seasonal data of 110 economic variables during 1991:1-2016:4 and FAVAR model. The results of the impulse response functions indicate that in the medium-term and long-term housing price channel increased production, but also had significant inflationary effects in the short and medium term. Also, given the significant impact of the stock price channel on production, it can be said that the capital market has an important role in directing resources and funds towards productive activities, which ultimately increases investment and production. Based on the results and the significant role of the stock price channel in transmitting monetary shocks to the price level, it can be said that this channel plays a significant role in reducing inflationary effects of monetary policy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • asset price channel
 • monetary policy
 • housing price
 • stock price
 • favar

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1398
 • تاریخ دریافت: 07 مهر 1398
 • تاریخ بازنگری: 25 آذر 1398
 • تاریخ پذیرش: 17 آذر 1398