بررسی مقایسه ای تاثیر سیاست های پولی و سیاست های سمت عرضه بر تولید بخش های کشاورزی، خدمات، صنعت و معدن در اقتصاد ایران

نوع مقاله: فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر،کرمان، ایران

2 رییس دانشکده مدیریت واقتصاددانشگاه شهیدباهنرکرمان

10.30473/egdr.2019.47600.5285

چکیده

این مقاله به بررسی تاثیر سیاست پولی و سیاست سمت عرضه بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی ایران به تفکیک(کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن) در دوره زمانی 1353 تا 1396، در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت می پردازد، الگوی اقتصاد سنجی بکار رفته در این پژوهش، مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی(ARDL) است. نتایج نشان می دهد که سیاست پولی در سه بخش اقتصادی سه تاثیر متفاوت ایفا می کند. سیاست پولی در کوتاه مدت قادر به افزایش ارزش افزوده دو بخش کشاورزی و خدمات است اما در بلند مدت تنها می تواند ارزش افزوده بخش خدمات را افزایش بدهد و تاثیری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ندارد، اما اعمال سیاست پولی چه در بلند مدت و چه در کوتاه مدت قادر است تاثیری منفی بر ارزش افزوده صنعت بگذارد. در مقابل تاثیر سیاست طرف عرضه در هر سه بخش و در هر دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت مثبت، معنی دار و محسوس است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative Investigation of The impact of monetary policies and supply side policies on the production of agricultural, service, industry and mining sectors in Iranian economy.

نویسندگان [English]

  • nasim iranmanesh 1
  • sayyedabdolmajid jalaee 2
1 Economy, Faculty of Management and Economics, Bahonar University, kerman,Iran
2 Head of Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

This study investigates the impact of monetary policy and supply side policy on value added of economic sectors of Iran separately (agriculture, services, industry, and mining) from 1974- 2018 in short run and long run. The econometric model used in this study is Autoregressive Distributed lag (ARDL) model. The results show that monetary policy has three different effects on the three economic sectors In the short run,, monetary policy is able to increase the value added of the two sectors of agriculture and services, but in the long run it can only increase the value added of the service sector and have no effect on the value added of agricultural sector, while the introduction of monetary policy, In the short run and in the long run, it has a negative impact on the value added of the industry. In contrast, the impact of the supply side policy in all three sectors and in both short and long run is positive, significant and tangible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • monetary policy
  • supply side policy
  • value added of economic sectors
  • Autoregressive Distributed lag (ARDL)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 30 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 18 آذر 1398
  • تاریخ پذیرش: 09 آذر 1398