رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخش های اقتصاد ایران

نوع مقاله: فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

10.30473/egdr.2019.48371.5370

چکیده

در این تحقیق رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخش-های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات از اقتصاد ایران بررسی شده است. به این منظور، از داده‌های سری زمانی سالانه بخش‌ها در دوره 1353 تا 1395 استفاده شد. جهت تحلیل روابط، روش‌های خودرگرسیون با وقفه توزیع شده (ARDL) و خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به کار گرفته شد. نتایج رابطه بلند مدت مدل ARDL نشان می‌دهد که تاثیر شدت انرژی بر رشد اقتصادی بخش‌های صنعت و معدن و خدمات منفی و معنادار و در بخش کشاورزی مثبت و معنادار است. اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن مثبت و معنادار است، در حالی که علی رغم تاثیر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی در بخش خدمات، ضریب این متغیر به لحاظ آماری معنادار نیست. همچنین، بر اساس نتایج تجزیه واریانس در مدل SVAR رشد شدت انرژی و توسعه مالی سهم زیادی از نوسانات رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران داشته‌اند. به طور مشابه، رشد اقتصادی و توسعه مالی نیز سهم قابل توجهی از نوسانات شدت انرژی بخش‌ها داشته‌اند. در نهایت، شدت انرژی بیشترین سهم را از نوسانات توسعه مالی در بخش صنعت داشته است، در حالی که سهم رشد اقتصادی از نوسانات توسعه مالی در بخش خدمات نیز قابل توجه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Economic Growth, Energy Intensity and Financial Development in Sectors of Iranian Economy

نویسندگان [English]

 • hossein fathizadeh 1
 • masooud nonejad 2
 • Ali Haghighat 3
 • abbas aminifard 3
1 Department of Economic, Faculty of Economic and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University
2 Department of Economic, Faculty of Economic and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University
3 University ProfessorDepartment of Economic, Faculty of Economic and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University,
چکیده [English]

This study investigates the relationship between economic growth, energy intensity and financial development in the agricultural, industry and mining and services sectors of the Iranian economy. For this purpose, annual time series data of the sectors during the period from 1974 to 2016 were used. To analyze the relationships, Autoregressive Distributed Lags (ARDL) and Structural Vector Autoregressive (SVAR) methods were used. The results of the long-run relationship of the ARDL model show that the impact of energy intensity on the economic growth of industry and mining, and services sectors is negative and significant and positive and significant in agriculture sector. The effect of financial development on economic growth in agriculture sector and industry and mining sector is positive and significant, while despite the positive impact of financial development on economic growth in services sector, the coefficient of this variable is not statistically significant. Furthermore, based on the results of variance decomposition in SVAR model, energy intensity growth and financial development growth have had a large share of economic growth fluctuations in different sectors of Iranian economy. Similarly, economic growth and financial development have also played a significant part in the energy intensity fluctuations of the sectors. Finally, energy intensity has the largest share of fluctuations in financial development in industry sector, while the economic growth has also played a considerable part in the fluctuations of financial development in the services sector.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Growth
 • Energy intensity
 • financial development
 • Sectors of Iranian economy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398
 • تاریخ دریافت: 06 شهریور 1398
 • تاریخ بازنگری: 17 آبان 1398
 • تاریخ پذیرش: 29 مهر 1398