اثر نااطمینانی تورم و متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت مسکن در ایران

نوع مقاله: فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسنده

گروه علوم اقتصادی، واحد بندر عباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

10.30473/egdr.2019.47616.5289

چکیده

هدف این تحقیق بررسی اثر نااطمینانی تورم، تسهیلات بانکی بخش مسکن، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، قیمت سهام، شاخص قیمت و تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن در ایران است. برای دستیابی به این هدف از داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1370 تا 1392 استفاده شده است. الگوی EGARCH(1,1) برآوردی از پسماندهای معادله AR(4) برای تورم به عنوان جانشینی از سنجش نااطمینانیگ تورم استفاده شده است و مدل کوتاه‌مدت و روابط بلندمدت بین متغیرهای تحقیق برآورده شده است. نتایج برآورد الگوی کوتاه‌مدت و الگوی بلندمدت نشان می‌دهد که نااطمینانی تورم، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی اثر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارند و قیمت سهام و تسهیلات بانکی بخش مسکن اثر منفی و معناداری بر قیمت مسکن دارند. نکته قابل توجه، حساسیت متفاوت قیمت مسکن نسبت به اغلب متغیرها، همچون درآمد سرانه خانوار، نقدینگی، شاخص قیمت سهام در بلندمدت و کوتاه مدت است، به گونه‌ای که مطابق انتظار تئوری، کشش قیمت مسکن نسبت به درامد سرانه خانوار، حجم پول، شاخص قیمت سهام در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Uncertainty in Inflation and Macroeconomic Variables on Housing Prices in Iran

نویسنده [English]

  • Ahmad Ali Asadpour
Department of Economics Science, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of uncertainty in inflation, Bank finance, bank interest rates, liquidity, stock prices, price index and GDP on housing prices in Iran. In order to achieve this goal, seasonal data has been used during the period 1991 to 2013. EGARCH pattern (1,1) as an estimation of AR (4) residues for inflation is used as a substitute for inflation uncertainty measurement, and a short-term model and long-term relationships between research variables have been set. The results of short-term model and long-run pattern show that uncertainty regarding inflation, interest rate, liquidity, GDP and national income have a positive and significant effect on housing prices. Indeed, stock prices and housing finance have a negative and significant effect on Housing prices. It is noteworthy to state that there are different sensitivities to housing prices in most variables, such as household income per capita, liquidity, and stock price index in the long term and short-term; so that, according to the theory, the elasticity of house prices relative to household income per capita, the volume of money and the stock price index in the long run is more than short-term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARDL model
  • uncertainity regarding inflation
  • Housing Prices
  • Oil Income
  • Iran