تاثیر تکانه‌های نرخ ارز بر روی آزمون برابری قدرت خرید: با استفاده رهیافت NARDL

نوع مقاله: فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، اقتصاد بین‌الملل، گروه اقتصاد، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 دانشیار،گروه اقتصاد، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

4 استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

10.30473/egdr.2019.48475.5386

چکیده

برابری قدرت خرید همچنان موضوع مهم و مورد توجه محققان در مباحث اقتصاد بین‌الملل است. اهمیت اعتبار این نظریه نه تنها به دلیل مطالعات تجربی بلکه به خاطر اهمیت آن برای سیاست‌گذاران است. نظریه PPP بیانگر این است که به دلیل وجود آربیتراژ در بازار بین‌المللی کالاها، انتظار بر آن است که نرخ ارز حقیقی در بلندمدت به سطح تعادلی و ثابت خود برگردد. با توجه به بررسی‌ها و مطالعات انجام شده در نهایت محققان به این نتیجه رسیدند یکی از مباحث مطرح در اقتصاد کلان که مباحث سیاسی زیادی را به خود ربط داده است نرخ ارز می‌باشد که نرخ ارز حقیقی رفتاری غیرخطی از خود نشان می‌دهد.
با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق بر آن شدیم به بررسی سنجش نامتقارن آزمون برابری قدرت خرید با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیونی با توزیع با وقفه است. در این چارچوب برابری قدرت خرید ایران با کشورهای ژاپن، نروژ، عربستان سعودی، انگلیس و امریکا در دوره زمانی 1360 تا 1396 بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که شوک‌های قیمتی در بلندمدت اثر نامتقارنی بر برابری قدرت خرید در کشورهای ژاپن، عربستان و آمریکا دارند؛ در حالیکه در کشورهای نروژ و انگلستان متقارن است. علاوه بر این در کوتاه‌مدت، شوک‌های قیمتی در ژاپن و عربستان اثر نامتقارنی بر برابری قدرت خرید خواهند گذاشت؛ در حالی‌که اثر شوک‌‌های قیمتی در نروژ، انگلستان و آمریکا بر برابری قدرت خرید در کوتاه مدت رد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Influence of exchange rate shocks on purchasing power parity test: Using the NARDL approach

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali . Rezaei. 1
  • Ali Raeispour 2
  • Mohsen Zayandehroodi 3
  • Seyyed Abdolmajid Jalaee 4
1 .Ph.D. Student, International Economy, Department of Economy, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economy, Kerman branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
3 Associate Professor, Department of Economy, Kerman branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
4 Professor, Department of Economic, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Equity in purchasing power remains an important issue for scholars in the international economy. The validity of this theory is important not only for empirical studies but also for policy makers. The PPP theory holds that due to arbitrage in the international commodity market, the real exchange rate is expected to return to its equilibrium level in the long run. Finally, the researchers concluded that one of the major macroeconomic issues that has been linked to many political debates is the exchange rate, which is a non-linear real exchange rate behavior.
Given the importance of the subject in this study, we decided to investigate the asymmetric measurement of purchasing power parity test using nonlinear self-regression model with intermittent distribution. In this context, Iran's purchasing power parity with Japan, Norway, Saudi Arabia, Britain and the United States was examined during the period from 1960 to 1986. The results show that in the long run, price shocks have an asymmetric effect on purchasing power parity in Japan, Saudi Arabia, and the United States, while they are symmetric in Norway and the United Kingdom. Moreover, in the short run, price shocks in Japan and Saudi Arabia will have an asymmetric effect on purchasing power parity, while the effect of price shocks in Norway, England and the US on purchasing power parity will be rejected in the short run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • purchasing power parity test
  • non-linear model (NARDL)
  • Exchange Rate