بررسی اثرات استقرار نظام مالیات ستانی محلی بر رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای در ایران: رویکرد مدل های تصحیح خطا

نوع مقاله: فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

2 هیات علمی دانشگاه پیام نور

3 دانشجو

10.30473/egdr.2019.46039.5187

چکیده

مالیاتها به عنوان یک ابزار سیاست گذاری جهت تثبیت اقتصادی مطرح هستند و بر این اساس مالیـات های محلی می توانند عملکرد اقتصادی استان ها را تحت تأثیر قرار دهند. مالیات محلی، مالیاتی است که مقامات محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می‌سازند و نقش آن تأمین اعتبار خدماتی است که مزایای جمعی آنها توسط ساکنان محلی بهره برداری می شود. افزایش رقابت بین مناطق، رشد اقتصادی بالاتر، کاهش اندازه اقتصاد سایه و در نهایت، بهبود رفتار مالیاتی مؤدیان از عمده ترین دلایل تاثیر مالیات های محلی بر رشد اقتصادی منطقه ای می‌باشند. به همین دلیل، اثـر پایه های مالیاتی مالیات بر شرکت ها، مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف بر رشد اقتصادی استان های کشور (با ثابت ماندن کل درآمدهای مالیاتی) با استفاده از داده های فصلی 1 :1384 تا 4 :1394 در چارچوب مدل های تصحیح خطا (ECM) و استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد منجر به کاهش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای و مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف منجر به افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای می شوند. همچنین انتقال درآمد- خنثی از مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد به هر کدام از مالیات بر دارایـی و مالیـات بر مصـرف، باعث افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای خواهند شد. نتایج این مطالعه می تواند راهنمای مفیدی برای سیاستگذاران اقتصادی و مالیاتی به منظور طراحی و استقرار نظام مالیات ستانی محلی بهینه (با پایه های مالیات بر دارایی و مصرف) با هدف افزایش رشد اقتصادی استانی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Establishing a Local Taxation System on long- run Regional Economic Growth in Iran: Error- Correction Models approach

نویسندگان [English]

  • majid maddah 1
  • Yeganeh Mousavi Jahromi 2
  • MOHAMMADGHASEM REZAEE 3
1 semnan university
2 payamenoor university
3 student
چکیده [English]

Taxes are a policy-making tool for the economic stabilization and, on this basis; local taxes can influence provinces’ economic performance. Local taxes are taxes for which the rates and bases are determined by the local authorities. These taxes finance services to be provided for local residents. Local taxes influence regional economic growth for the following main reasons: increased competition among the regions, higher economic growth, decreased shadow economy and finally, improvement of taxpayer’s behavior. Thus, this research has reviewed and empirically analyzed the effect of corporate income tax, Personal income tax, Property tax and Consumption Tax as local taxes on country provinces’ economic growth. To this end, within the framework of ECM models, a PMG methodology was employed that made use of quarterly data during March 2005- July 2015 . The results of the model estimation show that, Property tax and Consumption Tax increase regional economic growth, whereas corporate income tax and Personal income tax decreases the regional economic growth. Also, Revenue-Neutral shift away from either corporate income or Personal income tax toward Property or Consumption Tax Leads to increases the regional long- run growth.The results indicate that optimal local taxation (with property and consumption tax bases) leads to provincial economic growth. So, this study can be used as guidance for economic policy-makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • local taxation
  • regional economic growth
  • Pooled Mean Group (PMG)
  • Iranian Economy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 17 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 17 شهریور 1398
  • تاریخ پذیرش: 07 شهریور 1398