تأثیر مخارج دولت و حجم اعتبارات بانکی با لحاظ سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی در قالب یک مدل DSGE (مطالعه موردی ایران)

نوع مقاله: فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 دکترای علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی شهر، هادی شهر، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دکترای علوم اقتصادی، استادیار اقتصاد گروه حسابداری دانشگاه حضرت معصومه، تهران، ایران

10.30473/egdr.2019.47760.5306

چکیده

در این پژوهش تأثیر مخارج دولت توأم با حجم اعتبارات بانکی بر روی رشد اقتصادی در ایران با در نظر گرفتن نقش سیاست‌های پولی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد مطالعه قرارگرفته است. بدین منظور ابتدا مدلی متشکل از بخش‌های خانوار، تولید، دولت و نفت، بانک‌ها و مؤسسات مالی واسطه و مقام پولی برای اقتصاد ایران تعریف شد. سپس مدل مطالعه تصریح و معادلات هر بخش تبیین گردید. پس از مشخص شدن فروض، خصوصیات و نحوه ارتباط بخش‌های مختلف مدل با همدیگر نسبت به بهینه‌یابی هر بخش بسته به نوع هدف هر کدام اقدام گردید. پس از شبیه‌سازی مدل، به کمک نسبت‌های واقعی و شبیه‌سازی ‌شده و همچنین با استفاده از گشتاورهای متغیرها، مدل مورد برازش واقع و در نهایت توابع عکس‌العمل آنی مربوط به شوک مخارج دولت بر روی متغیرهای تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، تسهیلات و سپرده‌های بانکی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که نتایج حاصله در غالب موارد منطبق با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصادی کشور بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

تأثیر مخارج دولت و حجم اعتبارات بانکی با لحاظ سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی در قالب یک مدل DSGE (مطالعه موردی ایران

نویسندگان [English]

  • Javad Khalilzadeh 1
  • Hassan Heidari 2
  • Sahar Bashiri 3
1 Ph.D. of Economical Siences, Hadishahr Branch, Islamic Azad University, Hadishahr, Iran
2 Associate Professor of Economics, Urmia University, Urmia, Iran
3 Ph.D. of Economical Siences, Hazrat-e Masoumeh University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Effect of Government Expenditures and Banking Credits Volume Considering Monetary Policies on Economic Growth:DSGE Model (Case Study of Iran)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government expenditures
  • bank credits
  • monetary policy
  • DSGE Model

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 08 مرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 18 شهریور 1398
  • تاریخ پذیرش: 21 شهریور 1398